Ian被擊敗嘆無奈

Ian推出新作,唱出兩個人相愛的矛盾之處。
Ian推出新作,唱出兩個人相愛的矛盾之處。

Edan疑遭狙擊致新歌MV勁吸負評,而其隊友陳卓賢(Ian)近日亦推出第4首新作《仍在》,並找來麥曦茵導演為MV操刀,添上電影感。Ian透露創作該曲時,想以兩個字貫穿旋律,同時帶出歌曲故事,故請來填詞人Oscar幫忙構思,想出「無奈」這個主題:「如果用愛情角度去睇,想講嘅就係即使兩個人相愛,但礙於現實未能一齊走落去,但其實愛情以外,都會有現實與理想抗衡嘅情況,例如興趣係唱歌,都要衡量興趣同點樣維持生活,但最後又被現實擊敗嘅無奈。」Ian未有停下腳步,要趕及年底前推出第5首作品,預告會是不一樣的作品,至於是否跳唱歌則大賣關子。