5G究竟有幾快?有幾神?

5G突破速度、時間、地域,為我們帶來更高清的煲劇畫面、更流暢音樂串流、AR/VR電玩更逼真的場景、及遙控智能家居。 到底5G背後原理及概念係點?今日我地請黎CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理Bruce Lam 跟大家一同分享及了解5G帶來的嶄新世界。即睇更多5G體驗